Zastosowanie zaprawy renowacyjnej

Opakowanie

Produkt pakowany jest w worki 25 kg.

Zużycie

Zużycie materiału zależy od rodzaju podłoża i stopnia jego nierówności, średnio wynosi ok. 1,6 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy.

Przechowywanie

Zaprawę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach i dodatnich temperaturach. Chronić przed wilgocią oraz ujemnymi temperaturami. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 365 dni od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Uwagi

Średnica kruszywa podstawowa 1,0mm; na zamówienie — 0,5-5,0 mm.
Ilość wody potrzebnej do wymieszania 25 kg suchej mieszanki — 3,5-5,0 l.
Grubość warstwy zaprawy — 5-70 mm. Minimalna grubość warstwy wyprawy uzależniona od stanu technicznego naprawianego podłoża.
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą (przy temperaturze otoczenia +20°C) — 60 minut.
Mieszanki nie wolno przesiewać, wzbogacać o inne składniki oraz stosować przy temperaturach niższych niż +5ºC oraz wyższych niż +25ºC.

Szczegóły

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane właściwości użytkowe
Wygląd zewnętrzny jednorodna, sypka mieszanka barwy szarej, bez zbryleń
i zanieczyszczeń mechanicznych
Gęstość nasypowa (w stanie zagęszczonym), g/cm3 1,82 ± 5%
Wygląd zewnętrzny (bezpośrednio po zarobieniu suchej mieszanki wodą) masa barwy szarej, bez grudek i zanieczyszczeń mechanicznych, dająca się łatwo nanosić szpachlą na podłoże betonowe
Czas wstępnego twardnienia, minut ≤ 270 próbka uzyskuje jednolity odcień po zarysowaniu wyprawy szpachlą stalową, bezpośrednio po jej nałożeniu, powstaje cienka, płytka, niezabliźniająca się rysa
Konsystencja robocza (sucha mieszanka: woda—5:1), mm 270 ± 3%
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach, MPa ≥ 5,5
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa ≥ 40,0
Moduł sprężystości > 25 GPa
Skurcz liniowy, % ≤ 0,09
Stan zbrojenia w otulinie z zaprawy Stan zbrojenia pasywny
Wygląd zewnętrzny powłoka barwy szarej, jednolita, równa, bez pęcherzy i kraterków, dobrze przylegająca do podłoża
Przyczepność do podłoża betonowego i z cegły ceramicznej, MPa ≥ 2,8
Mrozoodporność wyprawy oceniona po 50 cyklach zamrażania i rozmrażania:
  • wygląd zewnętrzny wyprawy
brak uszkodzeń; może wystąpić niewielkie zmatowienie wyprawy
  • wodoszczelność wyprawy—brak przecieku przy ciśnieniu, MPa
0,5
  • przyczepność wyprawy do podłoża betonowego, MPa
≥ 2,8
Wodoszczelność (odporność na działanie ciśnienia pozytywnego i negatywnego), brak przecieku przy ciśnieniu, MPa ≥ 0,5
Odporność na działanie wody o podwyższonej temperaturze (+60 ºC), MPa ≥ 2,8
Przepuszczalność pary wodnej określona dyfuzyjne równoważną grubością warstwy powietrza Sd, m ≤ 1,0
Odporność chemiczna powłoki na działanie substancji występujących w ściekach bytowych:
  • wody o pH ~4
  • roztworu wodnego o zawartości 100 mg/l jonów NH4+
  • roztworu wodnego o zawartości 6000 mg/l jonów SO42-
  • roztworu wodnego o zawartości 3000 mg/l jonów Mg2+
oceniona po działaniu środowiska agresywnego:
XA3
  • zmianą wyglądu zewnętrznego w zakresie występowania uszkodzeń, pęcherzy, spękań i złuszczeń w odniesieniu do wyglądu wyprawy przed działaniem środowisk agresywnych
brak zmian
  • zmianą przyczepności powłoki do podłoża betonowego
przyczepność po działaniu czynników agresywnych większa o minimum 15%
  • przenikaniem środowisk agresywnych przez powłokę
brak przenikania
Odporność powłoki na działanie wody basenowej oceniona zmianą przyczepności do podłoża betonowego przyczepność nie mniejsza niż przed działaniem wody basenowej
Przepuszczalność jonów chlorkowych określona współczynnikiem dyfuzji, m2/s ≤ 1·10-11
Odporność na wysalanie brak wysolenia
Odporność na starzenie (oddziaływanie promieniowania UV, podwyższonej temperatury i wody) określona przyczepnością wyprawy do podłoża betonowego, MPa ≥ 2,8
Odporność na działanie ługujące wody brak wykwitów po 28 dniach działania wody
Reakcja na ogień klasa A1
Warstwa sczepna nie wymagana

Specjalistyczna zaprawa mineralna REBET A spełnia wymagania dla materiałów naprawczych przeznaczonych do napraw betonu i zbrojenia wg PN-EN- 1504-3 oraz odpowiada zasadom zdefiniowanym w normie PN-EN-1504-9.

Atesty i certyfikaty

Karta techniczna